Rakennushistoriaselvitys

Tämä rakennushistoriaselvitys koskee Aarno Ruusuvuoren suunnittelemaa, kahdessa vaiheessa vuosina 1970 ja 1988 valmistunutta Helsingin kaupungintaloa. Korttelin eteläinen, Pohjoisesplanadin puoleinen osa valmistui ensimmäisessä rakennusvaiheessa, ja korttelin keskelle sijoittuvat kaupunginvaltuuston kokoustilat toisessa rakennusvaiheessa. Moderni rakennus on toteutettu Carl Ludvig Engelin suunnitteleman Hotelli Seurahuoneen vuonna 1833 valmistuneen julkisivun taakse. Rakennuksen sisäosassa on säilytetty fragmenttina pääosin 1880-luvun asussa oleva Hotelli Seurahuoneen juhlasali.

Aleksanterinkatua reunustavat, osittain kaupungin hallinnon käytössä olevat vanhat kauppiastalot on rajattu selvityksen ulkopuolelle. Rakennushistoriaselvitys on tehty syksyllä 2020, uuden kaupungintalon valmistumisen viisikymmenvuotispäivän tienoilla, ja se palvelee kaupungintalon tulevaa peruskorjaushanketta.

Rakennushistoriaselvityksen johdantoluvussa käydään kohde- sekä tehtäväesittelyiden lisäksi läpi rakennuksen perustiedot ja esitetään kohteen rajautuminen kartoin ja kaavioin. Toinen luku koskee Leijona-korttelia sekä rakennuksen kaupungintaloa edeltävää, varhaisempaa historiaa Hotelli Seurahuoneena. Kolmannessa luvussa käsitellään hotellirakennuksen muutosta kaupungin hallintorakennukseksi muun muassa kahden asian tiimoilta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun kautta. Neljäs luku keskittyy Aarno Ruusuvuoren kilpailuvoiton tuloksena syntyneeseen Helsingin modernin kaupungintalon suunnitelmaan. Luvussa esitellään rakennuksen suunnitteluratkaisun ja rakentamisen lisäksi arkkitehti Ruusuvuoren ja rakennuksen värisuunnittelusta vastanneen taiteilija Anitra Lucanderin taustoja. Viidennessä luvussa käsitellään pääpiirteissään rakennukseen vuoden 1988 jälkeen tehdyt muutokset. Kuudes luku esittelee rakennuksen nykytilaa tehdyn katselmuksen perusteella valokuvin ja tekstein. Seitsemännessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Selvityksen liitteenä on lista rakennusta koskevista rakennusluvista.

Työ perustuu muun muassa arkisto- ja kirjallisuustutkimukseen, kenttätyöhön ja eri lähteistä peräisin olevan tiedon yhdistämiseen. Merkittävimpiä arkistolähteitä ovat olleet Arkkitehtuurimuseon arkisto, Helsingin kaupunginmuseon arkisto, Helsingin kaupunginkanslian arkisto sekä Helsingin rakennusvalvonnan arkisto. Työtä ovat ohjanneet projektinjohtaja Reetta Amper ja johtava asiantuntija Mervi Alaluusua Helsingin kaupungilta.

Näytä PDF-tiedosto
Tilaaja: Helsingin kaupunki

Ohjausryhmä:
Reetta Amper, kaupunkiympäristön toimiala
Mervi Alaluusua, Kaupunginkanslia

Konsultti: Arkkitehtitoimisto Ark-byroo oy, Kustaankatu 3, 00500 Helsinki,
info@arkbyroo.fi, www.arkbyroo.fi, +358 50 574 8710

Työryhmä: 
Marianna Heikinheimo, TkT, arkkitehti SAFA
Olli Nieminen, TkK, arkkitehtiopiskelija
Mirjami Vihma, arkkitehti SAFA
Tarina Tommiska, graafinen suunnittelija
Sami Heikinheimo, valokuvaus